gmbs.cz | SOMA FIGURA
22560
page-template-default,page,page-id-22560,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

SOMA FIGURA

CZ: Hlavním tématem výstavy je postava. Umělkyně se snažila zaměřit na figurální zkratku, tedy chtěl zachytit nový pohled na lidskou bytost. 

Zaměřila se na monochromatickou malbu těla, která je komplementární vůči pozadí obrazu. Obrazy mají navodit právě svou barevností pocit harmonie, odpočinku, souznění a odevzdanosti.  Barevnost je jednou z nejdůležitějších částí lidského vnímaní, proto se umělkyně zaměřuje právě na důležitost barvy. Pro vyjádření emocí není potřeba komplikované malby, umělecké dílo má vyjadřovat myšlenku v jednoduchém tématu a kompozici.  Jednou z prvních věcí zmiňované ve křesťanské kultuře je tělo a ovoce. 

V malo-formátových dílech je hlavním motivem tvorby ovoce. Ovoce a lidské ruce či části lidské postavy kombinované s ovocem mají ambici vzbudit emoci nového života zdraví. 

Svou tvorbu cíleně neopírá o žádného umělce či konkrétní umělecký směr. Nutno však přiznat že se nechává ráda inspirovat fauvismem a navazuje na myšlenkové proudy impresionistů, avšak směřuje k abstrakci a umělecké zkratce… 

V dnešním složitém a uspěchaném světě není potřeby vyjadřovat umění skrze složité umělecké vyjádření. 

 28.6. –  31.8. 2023

 

Privátní prohlídky po domluvě (friends@gmbs.cz).

EN: The main theme of the exhibition is the figure. The artist tried to focus on a figurative shortcut, that is, she wanted to capture a new view of a human being.

She focused on monochrome body painting that is complementary to the background of the painting. The paintings are supposed to induce a feeling of harmony, rest, togetherness and devotion precisely with their color. Color is one of the most important parts of human perception, which is why the artist focuses on the importance of color. There is no need for a complicated painting to express emotions, a work of art should express an idea in a simple theme and composition. One of the first things mentioned in Christian culture is the body and fruit.

In the small-format works, the main motif of the creation is fruit. Fruit and human hands or parts of the human figure combined with fruit have the ambition to arouse the emotion of a new life of health.

He purposefully does not base his work on any artist or specific artistic direction. However, it must be admitted that she likes to be inspired by Fauvism and follows the currents of thought of the Impressionists, but tends towards abstraction and artistic shorthand…

In today’s complex and fast-paced world, there is no need to express art through complex artistic expression.

 

June 28th – August 31th

 

Private views on request (friends@gmbs.cz).

Exhibition site access